REGULAMIN

sklepu internetowego “bluperia”

 

 • 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Sklep internetowy pod adresem www.bluperia.com (dalej “Sklep”) prowadzony jest przez Remigiusza Kubana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REMIGIUSZ KUBAN w Warszawie, al. Jana Pawła II, nr 27, 00-867 Warszawa, NIP: 9492244384, REGON: 386809691 (dalej “Sprzedający”);
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail bluperia.contact@gmail.com oraz za pomocą innych środków komunikacji określonych na stronie Sklepu w zakładce “Kontakt”;
 3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów za jego pośrednictwem, zasady ich wykonywania oraz postępowania reklamacyjnego;
 4. Wszelkie ceny produktów podane na stronie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w walucie polskiej (PLN).

 

 • 2

Definicje

 

Ilekroć w przedmiotowym Regulaminie występują podane pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 

Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.bluperia.com, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów za jego pośrednictwem, zasady ich wykonywania oraz postępowania reklamacyjnego;

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Remigiusz Kuban w Warszawie, al. Jana Pawła II, nr 27, 00-867 Warszawa, NIP: 9492244384, REGON: 386809691;

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu www.bluperia.com;

Sklep - oznacza sklep internetowy Bluperia, pod adresem www.bluperia.com, dostępny dla użytkowników sieci internet, prowadzony przez Sprzedawcę

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach działalności Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu pod adresem www.bluperia.com, w szczególności określające rodzaj towaru, jego ilość, metodę płatności, adres na jaki ma zostać dostarczony, dane Klienta niezbędne do dostarczenia towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

Konto - konto zarejestrowane przez Klienta w Sklepie, zawierające wszelkie dane podane przez Klienta w procesie rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach;

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

Produkt - rzecz dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 3

Wymogi Techniczne

 

 1. Z uwagi na fakt, iż Sklep funkcjonuje pod adresem internetowym www.bluperia.com, do prawidłowego korzystania z niego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.);
 2. Do zarejestrowania Konta w Sklepie niezbędny jest adres poczty elektronicznej, do której Klient posiada aktywny dostęp;
 3. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu należy ponadto umożliwić działanie plików cookies oraz posiadać zainstalowany program Flash Player.

 

 • 4

Ogólne Informacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta określoną w treści § 3 niniejszego Regulaminu;
 2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu, w tym produktów dostępnych w Sklepie nie jest wymagane założenie Konta w procesie rejestracyjnym;
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Klient może dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza rejestracji dostępnego na stronie Sklepu, bądź dokonać zamówienia z podaniem danych osobowych i adresowych niezbędnych do umożliwienia jego realizacji bez rejestracji w Sklepie;
 4. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena Produktu w Sklepie, powiększona o wszelkie koszty związane z dostawą Produktu na wskazany przez Klienta adres. Końcowa kwota wskazana jest Klientowi w chwili składania Zamówienia, w tym w momencie złożenia oświadczenia woli o związaniu się ze Sklepem Umową Sprzedaży.

 

 • 5

Konto w Sklepie Bluperia

 

 1. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. W procesie rejestracji użytkownik podaje dane, takie jak adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania;
 2. Zarejestrowanie Konta w serwisie jest w pełni darmowe i nie wymaga dokonywania przez Klienta żadnych opłat;
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się na Konto w Sklepie za pomocą loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji;
 4. W każdej chwili, bez podawania przyczyny, Klient może usunąć Konto w Sklepie poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres poczty elektronicznej Sklepu podany w zakładce “Kontakt”. Wiadomość musi być wysłana z adresu e-mail, na który dokonano rejestracji Konta którego usunięcia Klient żąda.

 

 • 6

Zasady składania Zamówień w Sklepie

 

Złożenie Zamówienia w Sklepie dokonuje się w następujący sposób:

 1. zalogowanie się do Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu (jeśli Klient nie dokonał Rejestracji w Sklepie, niniejszy punkt należy pominąć);
 2. wybranie na stronie Sklepu produktu, będącego przedmiotem Zamówienia Klienta i dodanie go do koszyka poprzez naciśnięcie odpowiadającego za to przycisku na stronie produktu;
 3. zalogowanie się do Konta Klienta lub wybranie opcji Zamówienia bez rejestracji;
 4. w przypadku skorzystania z opcji Zamówienia bez rejestracji - wypełnienie Formularz zamówienia, celem podania danych Klienta oraz adresu, na który ma zostać dostarczony produkt, a następnie wybranie sposób dostawy;
 5. jeśli dane do faktury są inne, niż dane odbiorcy Zamówienia - wskazanie danych do faktury w Formularzu zamówienia;
 6. potwierdzenie zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam i płacę”;
 7. wybranie jednej spośród dostępnych metod płatności;
 8. opłacenie zamówienia w sposób zgodny z wybraną metodą płatności, w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia.

 

 • 7

Dostawa i płatność

 

 1. Sprzedający dostarczy Zamówienie za pośrednictwem Paczkomatów InPost, na adres paczkomatu wskazanego przez Klienta w procesie składania Zamówienia;
 2. Płatności są obsługiwane przez “Viva Payment Services Single Member S.A.(Viva Payments), Oddział w Polsce “VIVA PAYMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE” z siedzibą w Warszawie, adres ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000774637, NIP: 1080023008, REGON: 382759654

 

 • 8

Zasady wykonania Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje w chwili złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie, zgodnie z zasadami opisanymi w treści § 6 niniejszego Regulaminu;
 2. Po złożeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Klienta podany w procesie rejestracji Konta, bądź w Formularzu zamówienia w przypadku Zamówienia bez rejestracji, stosownej wiadomości email;
 3. Wiadomość email, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz o jego przyjęciu do realizacji, a także potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem;
 4. W zależności od wyboru metody płatności przez Klienta, Klient zobowiązany jest do:
 1. płatność przelewem, płatność elektroniczna, płatność kartą płatnicza - dokonania płatności w terminie 2 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w razie niedotrzymania przez Klienta terminu na opłacenie Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do jego anulowania;
 2. płatność za pobraniem przy odbiorze - dokonania płatności przy odbiorze;
 1. Jeżeli Zamówienie obejmuje więcej, niż jeden produkt, terminem dostarczenia całego Zamówienia jest najodleglejszy termin dostawy dotyczący dowolnego z produktów wchodzących w skład Zamówienia;
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, istnieje możliwość dostarczenia Zamówienia etapami, w razie wyraźnego żądania Klienta wyartykułowanego w zakładce “Uwagi” w Formularzu zamówienia;
 3. Za początek biegu terminu dostawy Zamówienia, w zależności od metody płatności wybranej przez Klienta uznaje się:
 1. płatność przelewem, płatność elektroniczna, płatność kartą płatnicza - dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 2. płatność za pobraniem przy odbiorze - dzień zawarcia Umowy Sprzedaży, określony zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;
 1. Sklep oferuje dostawę produktów na terenie Polski;
 2. Koszty dostawy produktów (w tym koszty transportu, dostarczenia, usługi pocztowe itd.) ponosi Klient, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej i są przedstawione Klientowi w chwili składania Zamówienia oraz także w chwili potwierdzenia przez klienta woli związania się ze Sprzedającym Umową Sprzedaży;
 3. Termin na realizację Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego wynosi 30 dni od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 niniejszego paragrafu;
 4. W przypadku, gdy Produkt na stronie internetowej Sklepu oznaczony jest jako “preorder”, złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na realizację Umowy Sprzedaży w terminie określonym w opisie danego Produktu, a termin ten może przekraczać wskazane w treści ust. 10 niniejszego paragrafu 30 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 • 9

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 1. Jeśli Klientem jest Konsument, może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu liczony jest od dnia dostarczenia Zamówienia;
 3. W przypadku realizacji Zamówienia etapami, zgodnie z treścią § 8 ust. 6 niniejszego Regulaminu, termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia ostatniej części Zamówienia;
 4. W celu skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy stosownego oświadczenia w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, a następnie w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia - do dokonania zwrotu Produktu, bądź Produktów będących przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 5. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, bądź w dowolnej innej formie wyrażającej wolę Klienta w dostateczny sposób;
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu należy wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy, wskazany w zakładce “Kontakt”, w terminie przewidzianym w treści ust. 1 niniejszego paragrafu;
 7. W razie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres email, z którego otrzymano oświadczenie;
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy Przedmiotem Zamówienia jest:
 1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na indywidualne zamówienie Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego wyraźnie zindywidualizowanych potrzeb;
 2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po dokonaniu otwarcia opakowania nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 3. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje połączona z innymi rzeczami w sposób, który uniemożliwia jej odłączenie bez zmiany substancji rzeczy, bądź choćby częściowej utraty wartości czy właściwości.

 

 • 10

Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą;
 2. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy, zgodnie z warunkami przewidzianymi w § 9 Regulaminu, Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wszelkie środki przekazane z tytułu płatności za Zamówienie, w tym koszty dostarczenia Zamówienia, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających tylko z wybranego przez Konsumenta szczególnego sposobu dostarczenia Zamówienia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego;
 3. Zwrot płatności, o którym mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu dokonany zostanie przy użyciu metody płatności odpowiadającej metodzie wybranej przez Konsumenta w chwili zawierania Umowy Sprzedaży, chyba, że Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w innej formie, nie wiążącej się dla niego z dodatkowymi kosztami;
 4. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem środków do chwili otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi w pierwszej kolejności;
 5. Zwrot Produktu powinien nastąpić na podany przez Sprzedającego adres (al. Jana Pawła II, nr 27, 00-867 Warszawa) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Za dochowanie terminu uważa się odesłanie produktu przed upływem terminu 14 dni, o którym mowa w treści niniejszego ustępu;
 6. Wszelkie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument;
 7. Odpowiedzialność Konsumenta za zmniejszenie wartości Produktu ogranicza się do wynikającej z korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 8. W razie, gdy forma, bądź charakter Produktu nie pozwala na jego odesłanie w zwykłym trybie za pomocą poczty, informacja o takiej okoliczności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach zwrotu danego Produktu znajdować się będzie w opisie Produktu na stronie Sklepu.

 

 • 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Sklep oferuje Produkty nowe i takie tylko objęte są Umową Sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem, a Sprzedającym;
 2. W przypadku wystąpienia wad Produktu zakupionego w Sklepie, Klient ma prawo skorzystać z reklamacji na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym, w tym z przepisów dotyczących rękojmi za wady;
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony zawierając Umowę Sprzedaży zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
 4. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Sprzedającego w zakładce “Kontakt”;
 5. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady Produktu, okoliczności oraz datę jej ujawnienia, dane Klienta składającego Reklamację oraz jego żądanie w związku z wystąpieniem wady;
 6. Produkt będący przedmiotem Reklamacji należy odesłać na adres - al. Jana Pawła II, nr 27, 00-867 Warszawa;
 7. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, a w razie niedotrzymania terminu przez Sprzedającego uważa się, iż żądanie klienta zostało uznane przez Sprzedającego za zasadne;
 8. W razie udzielania gwarancji na dany Produkt, informacja o jej zasadach, a także jej treść będzie dołączona do Produktu oraz zawarta przy jego opisie na stronie Sklepu.

 

 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13

Dane Osobowe Klienta

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający
 2. Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu pod adresem www.bluperia.com.

 

 • 14

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów obowiązującego prawa, zmiany metod płatności, metod dostawy Zamówień, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na treść niniejszego Regulaminu;
 3. W razie wprowadzania zmian w Regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w zmienionej formie. Dalsze korzystanie ze Sklepu przez Klienta po poinformowaniu o wprowadzonych zmianach równoznaczne jest z akceptacją przez niego Regulaminu w zmienionej, aktualnej formie;
 4. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań mających na celu pozasądowe rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z funkcjonowania Sklepu;
 5. W razie niemożliwości rozwiązania sporów na drodze postępowania pozasądowego, sądem właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikających z funkcjonowania Sklepu jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Sprzedającego.