POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • 1

  Administrator danych osobowych


  Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Remigiusz Kuban, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą REMIGIUSZ KUBAN w Warszawie, al. Jana Pawła II, nr 27, 00-867 Warszawa, NIP: 9492244384, REGON: 386809691, zwany dalej “Administratorem”. Kontakt w sprawach związanych z Polityką Prywatności oraz danymi osobowymi uzyskać można pod adresem email “bluperia.contact@gmail.com”, bądź za pomocą poczty tradycyjnej, pod adresem Administratora wskazanym w treści niniejszego paragrafu.


  • 2

  Dane osobowe


  1. Założenie konta na stronie internetowej Sklepu wiąże się z koniecznością podania określonych w Formularzu rejestracji danych osobowych. Sklep gromadzi i przetwarza dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w procesie rejestracji, bądź w trakcie składania zamówień za pośrednictwem opcji “Zamówienia bez rejestracji”, takie jak:
  1. imię i nazwisko
  2. adres email
  3. data urodzenia
  4. numer telefonu
  5. miejsce zamieszkania
  6. informacje o komputerze, w tym adres IP, geolokalizacja, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
  7. informacje dotyczące wizyt Użytkownika w Serwisie, w tym źródła odesłań, długość wizyty etc.
  8. informacje dotyczące zakupów dokonywanych w Sklepie, w tym dane karty kredytowej, bądź innych źródeł płatności stosowanych przez Klienta w obrębie Sklepu
  9. wszelkie inne dane udostępnione przez Klienta w toku korzystania ze Sklepu
  1. Wszelkie ujawnione w procesie rejestracji, bądź w trakcie składania zamówień za pośrednictwem opcji “Zamówienia bez rejestracji” dane osobowe Klienta gromadzone są wyłącznie dla celów wewnętrznych działań Sklepu, takich jak np:
  1. sprzedaż towarów oferowanych w Sklepie; 
  2. zakładanie i zarządzania Kontem Klienta, oraz zapewnienia obsługi Konta Klienta, transakcji i rozwiązywanie problemów technicznych;
  3. Realizacja Zamówień Klienta; 
  4. Obsługa posprzedażowa, w tym obsługa procesu reklamacyjnego (gwarancja oraz rękojmia); 
  5. Marketing bezpośredni oferowanych usług i towarów, inny niż newsletter; 
  6. Przesyłanie newslettera; 
  7. Obsługa wszelkich zgłoszeń, które Klient kieruje do Sklepu oraz kontakt ze strony Sklepu w związku z zawartymi Umowami Sprzedaży oraz innymi kwestiami dotyczącymi działania Sklepu; 
  8. Realizacja wszelkich obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z powyżej opisanymi działaniami, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
  1. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępnione, ani sprzedane podmiotom zewnętrznym, chyba, że Sklep zostanie do tego zobowiązany przez prawnie uzasadnione żądanie sądu bądź innego organu uprawnionego na mocy obowiązujących przepisów, za wyjątkiem pośrednika płatności, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu..
  2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie określonym w treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz “Viva Payment Services Single Member S.A.(Viva Payments), Oddział w Polsce “VIVA PAYMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE” z siedzibą w Warszawie, adres ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000774637, NIP: 1080023008, REGON: 382759654 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

  • 3

  Podstawa prawna


  Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Sklep przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zasadami:

  1. rzetelność i przejrzystość, 
  2. ograniczonego celu, 
  3. minimalizacji danych, 
  4. prawidłowości, 
  5. ograniczonego przechowywania, 
  6. integralności i poufności, 
  7. rozliczalności.

  • 4

  Uprawnienia Klienta


  1. Klient posiada pełen dostęp do danych osobowych podanych w trakcie procesu rejestracji Konta w Sklepie oraz ma możliwość dowolnej ich edycji w każdym momencie, w tym sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także w dowolnym momencie może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
  2. W razie stwierdzenia, że dane osobowe Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może skorzystać z prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • 5

  Okres przetwarzania danych osobowych


  Sklep ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów przez okres, w którym będzie istniała ku temu podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:

  1. na Sklepie przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący Sklep do przetwarzania danych Klienta; 
  2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową; 
  3. Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą; 
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych Klienta był uzasadniony interes
  5. Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

  zależnie od konkretnego przypadku oraz od chronologii wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń.


  • 6

  Środki bezpieczeństwa


  1. Sklep w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów korzysta ze środków bezpieczeństwa przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, w tym środków organizacyjnych i technicznych, takich jak np. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL (Secure Socket Layer), a także uniemożliwia dostęp do baz danych osobom trzecim, tj. innym niż pracownicy lub współpracownicy Sklepu, bądź podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie Sklepu, w tym m.in.:
  1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu; 
  2. podmiot realizujący dostawę towarów; 
  3. podmiot realizujący wysyłkę korespondencji; 
  4. dostawca płatności; 
  5. biuro rachunkowe; 
  6. dostawca lub opiekun oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe); 
  7. podmiot zapewniający usługi marketingowe; 
  8. podmiot zapewniający usługi statystyczne; 
  9. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Ponadto na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych osób trzecich, wraz z informacjami na ich temat. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności oraz praktyki stron internetowych osób trzecich.

  • 7

  Pliki cookies


  1. Podobnie jak inne serwisy internetowe, Sklep korzysta z tzw. ciasteczek [eng. “cookies”], które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacjom o poruszaniu się Użytkownika w Serwisie, które pomagają wyświetlać Użytkownikowi odpowiednio dopasowane treści oraz reklamy. Zgoda Klienta na dzielenie się tymi informacjami ze Sklepem jest dobrowolna i większość dostępnych przeglądarek internetowych umożliwia ich akceptację, bądź odmowę akceptacji. Odmowa akceptacji może wiązać się z ograniczeniem niektórych funkcji Sklepu.
  2. Pliki cookies, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika lub udostępnianie na nim w przedstawionych Użytkownikowi celach. 
  3. Reklamy oraz treści publikowane na stronie internetowej Sklepu mogą być personalizowane w oparciu o profil Klienta w celu ich lepszego dopasowania.
  4. Zebrane za pośrednictwem plików cookies dane mogą być wykorzystywane przez Sklep w celu mierzenia wydajności reklam i treści, uzyskiwania informacji na temat odbiorców, którzy dane reklamy i treści widzieli i wykorzystania tych danych do tworzenia lub ulepszenia wrażeń Klienta.

  • 8

  Przekazywanie danych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)


  Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Klientowi przysługuje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.


  • 9

  Zmiany Polityki Prywatności


  Administrator danych w obrębie działań Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści i postanowień Polityki Prywatności w dowolnym momencie, poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej Sklepu w zakładce “Polityka Prywatności”, opatrzonej datą ostatnio wprowadzonej zmiany.